Convocatòria d’ajuts del 2018

1024 682 Fundació CMJ Godó
 • 1

La Fundació Carmen i Mª José Godó (Fundació CMJ Godó) fa públic que, en compliment de les previsions estatutàries, ofereix ajuts per a la realització de projectes en els següents àmbits d’acció social:

A) Protecció de la infància i de la joventut en situació de marginació i risc.
B) Suport assistencial i social a la infància i a la joventut amb minusvalideses físiques o sensorials.
C) Assistència social dels ancians i investigació de les malalties més característiques.

Es prioritza l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones, l’adequació o millora de les infraestructures per a la prestació dels serveis assistencials, l’adquisició d’equipaments i materials per a les activitats i les despeses de gestió del personal voluntari.

La participació en la selecció dels ajuts implica la plena acceptació de les següents BASES:

 1. Els recursos a distribuir són limitats. La participació en la selecció no atorga cap dret al sol·licitant ni suposa l’obligació de concessió a la Fundació.
 2. Els sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre, que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya.
 3. La Fundació participarà en un màxim del 30% del pressupost de cada projecte seleccionat, el qual s’haurà de realitzar, segons la seva naturalesa, o durant l’any 2018 o al llarg del curs 2018/19. Puntualment, es podrà considerar un percentatge diferent.
 4. Per tal d’avaluar i seleccionar els projectes, cal presentar la següent documentació en format electrònic, fitxer PDF:
  • Memòria del projecte a realitzar, fent-hi constar els objectius, el pressupost i els diferents mitjans i el seu origen, amb concreta referència a l’aportació del voluntariat.
  • Certificat vigent sobre el compliment de les obligacions registrals al pertinent Registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya (composició òrgan de govern, presentació comptes anuals).
  • Estar acollida al règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2002. Certificats vigents del compliment de les obligacions amb la Hisenda pública i amb la Seguretat social.
  • Certificat de l’acord de l’òrgan de govern o la persona amb poders suficients de l’entitat, aprovant la presentació de la sol·licitud.
  • Identificació de compte bancari on s’abonaran els ajuts.
 5. Els ajuts seran desemborsats en un 30% a la comunicació de la concessió i el restant 70% en un o més abonaments atenent a la naturalesa del projecte, prèvia justificació de la seva execució i amb data límit el 30.09.2019.
 6. Les entitats seleccionades s’obliguen a justificar l’execució del projecte en temps i en forma, així com la certificació bancària de l’abonament dels ajuts. La Fundació reclamarà el retorn dels desemborsaments efectuats, en el cas d’incompliment d’aquestes obligacions sense causa acceptable.
 7. La Fundació CMJ Godó podrà fer difusió de les característiques bàsiques dels projectes seleccionats des dels propis canals públics de comunicació.
 8. El Patronat de la Fundació seleccionarà els projectes que millor s’adeqüin a les seves finalitats estatutàries. La seva decisió serà inapel·lable.

Les sol·licituds s’adreçaran al correu electrònic de la Fundació Carmen i Mª José Godó ajuts@fundaciocmjgodo.cat, abans del dia 30 de juny de 2018.

El Patronat de la Fundació Carmen i Mª José Godó

Barcelona, 28 de Maig de 2018