Convocatòria d’ajuts del 2022

1024 682 Fundació CMJ Godó
  • 1

La Fundació Carmen i María José Godó (Fundació CMJ Godó) fa públic que, en compliment de les previsions estatutàries, ofereix ajuts per a la realització de projectes en els següents àmbits d’acció social:

A. Protecció de la infància i de la joventut en situació de marginació i risc.
B. Suport assistencial i social a la infància i a la joventut amb minusvalideses físiques o sensorials.
C. Assistència social dels ancians i recerca de les malalties més característiques.

Es prioritza l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones, l’adequació o millora de les infraestructures per a la prestació dels serveis assistencials, l’adquisició d’equipaments i materials per a les activitats i les despeses de gestió del personal voluntari.

La participació en la selecció dels ajuts implica la total acceptació de les següents BASES:

1. Els recursos per a distribuir són limitats. La participació en la selecció no atorga cap dret al sol·licitant ni suposa l’obligació de concessió de la Fundació.

2. Els sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

3. La Fundació participarà en un màxim del 30% del pressupost total de cada projecte seleccionat, el qual s’haurà de realitzar, segons la seva naturalesa, durant l’any 2022 o al llarg del curs 2022/2023. Puntualment, es podrà considerar un percentatge diferent. En tot cas, el Patronat podrà aprovar ajudes plurianuals, degudament justificades, i al marge de la convocatòria d’ajudes.

4. Per a avaluar i seleccionar els projectes, cal presentar, de manera íntegra i d’una sola vegada, la següent documentació en format electrònic, fitxer PDF:

4.1. Memòria del projecte a realitzar, fent constar els objectius, el pressupost i els diferents mitjans i el seu origen, amb concreta referència a l’aportació del voluntariat. Reflectint en el projecte la quantitat que sol·liciten a la nostra Fundació i a què despeses anirà destinada.
4.2. Certificat vigent sobre el compliment de les obligacions registrals al pertinent Registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya (composició òrgan de govern, presentació comptes anuals).
4.3. Estar acollida al règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2002.
4.4. Certificats vigents del compliment actual de les obligacions amb la Hisenda pública i amb la Seguretat social.
4.5. Certificat de l’acord de l’òrgan de govern o la persona amb poders suficients de l’entitat, aprovant la presentació de la sol·licitud.
4.6. Identificació i acreditació de titularitat de compte bancari on s’abonaran els ajuts.
4.7. Dades de contacte de l’entitat sol·licitant, incloent un coreu electrònic.

La no presentació de qualsevol d’aquests documents impedirà considerar el projecte en el procés de selecció.

5. Les entitats participants rebran una comunicació informant-los de la concessió o no dels ajuts i, en el seu cas, del seu import, abans de la finalització del mes de juliol.

6. El 30% dels ajuts serà desemborsat a partir de la comunicació de la concessió i no més tard del 30 de setembre de 2022; i el restant 70% en un abonament atesa la naturalesa del projecte, prèvia justificació de la seva execució, la qual ha de presentar-se de manera immediata a la seva realització i mai més tard del dia 30 de setembre de 2023 mitjançant correu electrònic dirigit a ajuts@fundaciocmjgodo.cat.

7. Les entitats seleccionades s’obliguen a justificar íntegrament l’execució del projecte en temps i en forma, així com la certificació bancària de l’abonament dels ajuts. Serà necessari incloure la justificació de tot el projecte complet, amb fulla resum per conceptes del total de les despeses, amb totes les factures, nòmines, rebuts, etc., juntament amb una breu memòria explicativa.

8. La Fundació reclamarà el retorn dels desemborsaments efectuats, en el cas d’incompliment d’aquestes obligacions sense causa acceptable.

9. Reformulació de les sol·licituds. En cas que l’import atorgat a la sol·licitud dels ajuts aprovats provisionalment sigui inferior a l’import sol·licitat en la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l’execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte d’acord amb la disminució d’aquest import. De no presentar-se aquesta reformulació, es tindrà en compte l’import informat a la instància de sol·licitud a l’hora de valorar la justificació del projecte.

10. La Fundació CMJ Godó podrà fer difusió de les característiques bàsiques dels projectes seleccionats des dels propis canals públics de comunicació.

11. El Patronat de la Fundació seleccionarà els projectes que millor s’adeqüin a les seves finalitats estatutàries. La seva decisió serà inapel·lable.

Les sol·licituds es dirigiran al correu electrònic de la Fundació Carmen i María José Godó ajuts@fundaciocmjgodo.cat, des de la publicació de les presents bases a la pàgina web de la Fundació i fins el dia 15 de juny de 2022.

El Patronat de la Fundació Carmen i María José Godó

Barcelona, 22 d’abril de 2022