Convocatòria d’ajuts del 2023

1024 688 Fundació CMJ Godó
 • 0

1. PRESENTACIÓ
La missió de la Fundació CMJ Godó és vetllar pels grups de nens, joves i gent gran en risc d’exclusió social, fent activitats de caràcters benèfic i social dirigits a aquests sectors.
Per al compliment d’aquesta missió, la Fundació ha establert com un dels seus objectius per als propers anys aconseguir un impacte social més gran amb els projectes als quals es recolzi. Es busca no ser un agent exclusivament finançador, sinó que l’ajuda aportada per la Fundació tingui un impacte social concret que pugui mesurar-se i, consegüentment, gestionar-se.

2. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
L’objectiu d’aquesta convocatòria és el suport a la realització de projectes socials adreçats als grups beneficiaris següents:

 • Infància i joventut en situació de marginació i risc
 • Infància i joventut amb discapacitat físiques o sensorials
 • Gent gran en situació de marginació i risc.

Aquests projectes han d’estar orientats a millorar la qualitat de vida i/o facilitar el desenvolupament personal del grup beneficiari al qual estiguin adreçats. En concret es prioritzaran aquells projectes que aborden els canvis següents:

 1. Millorar la qualitat de vida del grup beneficiari: iniciatives lligades a la millora de la seva vida familiar, al desenvolupament de relacions socials i/o d’amistat, a la integració a la societat i al desenvolupament del sentiment de pertinença a aquesta, a la millora de l’autoestima i la confiança, a tenir més autonomia i/o capacitat per prendre decisions, a la millora del seu benestar físic, psicològic i/o material.
 2. Facilitar el desenvolupament personal del grup beneficiari: iniciatives lligades a la facilitació del desenvolupament del talent independentment de la situació personal i/o familiar, a la facilitació de l’accés a l’ocupació de persones joves amb discapacitat, a la millora de l’autoestima i de la confiança, a la promoció de valors en l’educació i la formació de la joventut, a la millora del seu benestar físic, psicològic i/o material.

3. REQUISITS EXIGIBLES A LES ENTITATS I ALS PROJECTES OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Els sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre, que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya. Han d’acreditar el seu compliment de les obligacions registrals al Registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya, estar acollides al règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2002 i estar al dia de les seves obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

A més, per assegurar la consecució de les finalitats perseguides:

 • Els projectes han de tenir un enfocament ambiciós.
 • La durada màxima dels projectes serà de 3 anys.
 • La Fundació CMJ Godó finançarà fins a un màxim del 50% del pressupost del projecte.
 • Es prioritzaran els projectes que es presentin amb un pressupost mínim anual de 50.000€.
 • No es podrà sol·licitar ajut per a la cobertura de les despeses següents: despeses incorregudes fora de l’any de la convocatòria, pagament de deutes, amortitzacions financeres, comissions o despeses financeres, taxes, multes o sancions, despeses que constitueixin una mera transferència de fons a altres entitats, despeses que, segons el parer de la Fundació CMJ Godó, no tinguin relació amb el projecte.
 • Els projectes recolzats hauran de ser justificats per l’entitat en la seva totalitat, presentant una memòria final d’execució del projecte on s’inclouran les activitats realitzades, l’impacte social aconseguit i el detall de les despeses incorregudes adjuntant-se les factures i comprovants de pagament corresponents . En el cas de projectes plurianuals, caldrà lliurar una memòria de justificació intermèdia en finalitzar cada any natural.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Cada entitat podrà presentar un màxim de 2 projectes i les sol·licituds es dirigiran al correu electrònic de la Fundació Carmen i Mª José Godó ajuts@fundaciocmjgodo.cat, des de la publicació de les presents bases a la pàgina web de la Fundació i fins al 30 de setembre del 2023.
Tota la documentació i la informació aportada haurà de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
No s’acceptaran sol·licituds rebudes fora del termini establert.

5. PERÍODE D’EXECUCIÓ
L’execució dels projectes s’ha de fer des de l’1 de setembre del 2023 i fins al 31 d’agost del 2024 per als projectes anuals i fins al 31 d’agost del 2026 per als projectes plurianuals.

6. DOCUMENTACIÓ
S’haurà de presentar, de forma íntegra i d’una sola vegada, la documentació següent (en format pdf):

 • Memòria del projecte a realitzar, fent constar els objectius i el pla de treball, les fites principals i el pla de seguiment del projecte, la dedicació de persones de l’organització i el pla de voluntariat, el pressupost detallat per concepte de despesa i el seu pla de finançament.
 • Informació sobre l’impacte social del projecte segons el formulari adjunt a aquestes bases.
 • Certificat vigent sobre el compliment de les obligacions registrals al Registre d’entitats jurídiques pertinent de la Generalitat de Catalunya (composició òrgan de govern, presentació comptes anuals).
 • Estar acollida al règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2002.
 • Certificats vigents del compliment actual de les obligacions amb la hisenda pública i amb la seguretat social.
 • Certificat de l’acord de l’òrgan de govern o la persona amb poders suficients de l’entitat, aprovant la presentació de la sol·licitud.
 • Identificació i acreditació de titularitat de compte bancari on s’abonaran els ajuts.
 • Dades de contacte de l’entitat sol·licitant, incloent-hi un correu electrònic.

La no presentació de qualsevol d’aquests documents impedirà considerar el projecte en el procés de selecció.

7. AVALUACIÓ DELS PROJECTES
Els criteris que es tindran en compte a l’hora de valorar els projectes presentats són els següents:

 1. Valoració de l’entitat sol·licitant:
  • Àmbit d’actuació alineat amb els objectius de Fundació CMJ Godó
  • Capacitat tècnica i de gestió per al correcte desenvolupament del projecte.
  • Viabilitat, sostenibilitat econòmica i proactivitat en la cerca de fonts de finançament.
 2. Valoració del projecte:
  • Adequació a fi de la convocatòria.
  • Justificació de la necessitat del mateix, explicant amb detall el context, la problemàtica que tracta de resoldre i els aspectes diferencials (si n’hi ha) respecte a altres solucions existents.
  • Coherència del pla de treball i el pressupost presentat.
  • Impacte social esperat sobre el grup beneficiari principal.

En aquesta convocatòria 2023, es prioritzaran els projectes destinats a infància i joventut en situació de risc, marginació o amb discapacitats físiques o sensorials.

8. APORTACIÓ ECONÒMICA I DESPESES IMPUTABLES
L’ajut a concedir per part de la Fundació Carmen i Mª José Godó serà com a màxim una quantitat equivalent al 50% de la despesa aprovada.
Com a regla general, el 50% de l’ajut serà desemborsat a partir de la comunicació de la concessió i no més tard del 30 de novembre de 2023; i el 50% restant en un altre pagament una vegada finalitzat el projecte i justificada convenientment la seva execució. Aquesta justificació haurà de presentar-se de forma immediata a la realització mitjançant correu electrònic dirigit a ajuts@fundaciocmjgodo.cat i sempre abans del 30 de novembre de 2024.
El Patronat podrà aprovar ajuts plurianuals si estan degudament justificats a la memòria de sol·licitud del projecte. En aquest cas, els percentatges i dates estaran referits a cada anualitat aprovada.

9. ADJUDICACIÓ DELS AJUTS
Els ajuts es concediran en règim de concurrència competitiva, mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic, resultant beneficiàries d’aquestes ajudes aquelles entitats que obtinguin una millor puntuació.
Les entitats participants rebran una comunicació informant-los de la concessió o no de l’ajuda i, si escau, del seu import.

IMPORTANT

 • Els recursos per distribuir són limitats. La participació a la convocatòria no atorga cap dret al sol·licitant ni suposa l’obligació de concessió a la Fundació.
 • La Fundació podrà fer les revisions oportunes en l’execució dels projectes finançats a través de la convocatòria.
 • La Fundació reclamarà el reintegrament dels desemborsaments efectuats, en cas d’incompliment d’aquestes bases sense causa acceptable.
 • La interpretació final dels requisits i bases correspon a la Fundació.
 • La Fundació i les entitats beneficiàries podran fer difusió de les característiques bàsiques dels projectes seleccionats des dels canals de comunicació.
 • El Patronat de la Fundació seleccionarà els projectes que s’adeqüin millor a les seves finalitats estatutàries. La seva decisió serà inapel·lable.

Formulari impacte social del projecte
Preguntes freqüents